Uummanni Oromoo Ayyaana Irreechaa kabajee injifannoon gale

Uumman Oromoo Ayyaana Irreechaa bifa adda taheen kabajee injifannoo fi nagahaan gale.Ayyaanni Irreechaa,ayyaana Oromoo kan bara baraan yeroo birraan barihu kan kabajamu yoo tahu innis Waaqaaf galata galchuuf kabajama.Gochaa diinummaaa bara darbe Irreecha irratti uummata Oromoo irra gaheen namootni Oromoo hin beekne ayyaanni kun kan dhumaati ykn kana booda kan kabajamu itti hin fakkaanne.

Mootummaan abbaa irree wayyaanee Irreecha bara 2016,uummata nagahaan ayyaana kabajaa jiru irratti rasaasa roobsuun  du’a lammiilee keenyaa dhibbootaan lakkaawwaniif sababa akka tahe beekamaa dha.Irreechi bara kanaa ammo kan duraa caalaa kan bareede yoo tahu uuummanni wayaa aadaan faayamanii onnee guutuun mormii isaanis dhageessisaa turan. Irreecha bara kanaa nagahaan akka xumuramu fi haala hunda mijeessuuf Abbaan Gadaaa Bayyanaa Sanbatoo fi Uummanni  hojjachaa turan galateeffamuu qabu.Wanti ani hubadhe hanguma cubbuun nurratti dalagamu nutis diddaan keenya daranuu itti cimnee keessa bahuuf hojjachuun keenya dhugumatti mallattoo ciminaati.

Wayyaaneenis ilmaan Oromoo ajjeesteef waan Oromoon sodaatee Ayyaana eenyuummaa isaa ibsuu fi kan guddicha akkasumas kan sichi guddachuuf deemu irraa waan hafu itti fakkaatee qaajja’uu hin ooltu dhugaan jiru garuu Uummanni Oromoo saba adduunyaa kanaa keessaa kan baayyee nagaa tahee fii nagaa jaallatu akkasumas bulchiinsa dimokraasii kan adduunyaa kun har’a ittiin bultu kana kan buu’uure fii kan ittiin bulaa ture haa tahuu malee gaafa guyyaa tokko jedhee rakkoon gabrummaa itti dhufte irraa kaasee hanga ammaatti dhumuutti jira.Kun immoo uummata eenyummaa isaa of irraa mulquu didee fi gabrummaaf harka kennuu didee haala adda addaa keessa uummata qaxxaamuree as gahe dha.Har’as kaayyoo isaa galmaan gahuuf ajjeechaa fi hidhaan duubatti nu hin deebisu.

Ilmaan Oromoo Qeerransa,Qeerransi tuttuqaa hin fedhu kanaafuu haguma nu tuqan nutis kaana.Oromoon sadarkaa harra gahe kanaaf wareegama qaalii baaseera haga hafeefis wareegamuuf qophiidha.Hubadhaamee nuti yoo hirrira baanu karaa nagahaatiin waraanni biyyaa ykn polisiin silaa kan biyya eeguuf jirtu rasaasaan karaa irraa nufacaasu,sinaayperaan mataa nurukutu, boombii nutti darbatu,mana hidhaatti adabbii ilma namaa irratti hin malleetu nurratti raawwatama. Biyya biraatti yeroo hirriirri yoo bahamu boombii aaraa ykn bishaanitti fayyadamu ummata addaan facaasuuf,Adduunyaan kana hin beeku taha garuu waan yeroo mara nuwaliin jiraatudhaa.

Kanaafuu kaayyoon abbootii, haadhootii fi ijoolleen mammaagallan teenya itti wareegaman hangam hammaattullee karaatti hin hafu.Harra Afaan,Aadaa,Amantii, Seenaan fi lafti  keenya hundi hambaa dhigaan hafee nuti dhaalledhaa,kanaafuu dhaloonni har’a hanga ammaa caalaa fudurattis daran cimuudhaan  Aadaa, Afaanii fi eenyummaa keenya sadarkaa biraatti tarkaanfachiisuuf kan duraa caalaa cimuu qabna.

Hidhaa fi ajjeechaan duubatti nun deebisu-Usmaayyoo Muusaa

Ilmaan Oromoo bara 2016 Irreecha irratti wareegaman Uummata Oromoo guutuun yadataman.

Uummanni Oromoo Irreecha deemanii fi biyyoota garaagaraa keessa jiraatan ilmaan Oromoo Irreecha irratti wareegaman haala barreedan akka yaadataniifii kayyoon Irreecha bara kanaas kan Waaqqeeffannaaf qofa osoo hin taane bakka ilmaan keenya itti yaadannu taheera jedhu.Irreechi mallattoo tokkummaa fi jalaala uummanni Oromoo waliif qabu ibsuurra darbee yaaddoo waliin dhaabbachuu fi jaalala uumaa fi kan waloo kan ittiin ibsannudhaa.

 

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)