M-TPLF Itoophiyaa tooftaa Rusiyaan Ameerikaa qoqqodaa turtetti fayyadamaa jirti.

Bulchiinsi Putin bara 2014 irraa kaasee sababa Ukriane irraa kan ka’e Adduunyaa biratti ija hamaan ilaalamaa akka ture nii yaadatama.Biyyootni dhihaa qooqqobbii irra darbee hanga walgahii motummoota gamtoomanii irratti Putin kophxeessuutti gahanii turan garuu Putin mataa gadi buusee hin hafne,Namtichi xiiqii qabatee galaa ture.

Garuu yeroo filannoon biyya Ameerikaa dhihaate Ruusiyaan biyya isaaniitiif namoota lamaan Piresidentummaaf dhiyaatan keessaa kan Rusiyaaf tolu enyu jedhanii Trump gargaaranii mo’achiisuun isaanii Ameerikaa kan wal nyaachisaa jiru tahuu argaa jirra.Akkaataan itti gargaaran Hack godhuu qofa osoo hin taane interneetiidhaanis Google,Facebook fi Twitter irratti odeeffannoo kijibaa fi kan dhugaa ammoo kijiba  itti dabaluun gara lammiilee Ameerikaatti gadhiisaa turan.

Trump gargaaraniis eegaa inni injifatee barcuma qabatee booda tooftaan Rusiyaa lammiilee USA walitti naquu akkuma itti fufedha.Kun immoo kan milkaa’uu danda’eef Rusiyaanoonni Websaayitii,Google,Facebook fii Twitter irratti Olola isaanii warra kanaaf kafaltii godhuudhaan akka nama hedduu lammiilee Ameerikaa jal’isu fi walitti naqu godhaa turan.Facebook fi Google‘s dura haalaa turan illee ammaan kana amanaa jiru.

Oromoon dur  Mootummaa abbaa Irree mormuuf Qabsoo hidhannoo godhuudhaan beekama harra waan qabsoo jedhamu hunda goona,warri qabsoo hidhanno godhus ni jira,Uummanni Oromoo guutuun qabsoo karaa nagaatii harka walqaxxaamursuudhaan mallattoo diddaa isaa adduunyaa irratti galmeessiseera.

Kan biraa qabsoo miidiyaati,qabsoon miidiyaa sirriin biyya keessa waan jirreef OMN fi ONN illee as bahaniiru jabinaa fi lafinaa isaanii waliin,Ilmaan Oromoo qabsoo Online Facebook irratti finiinsaa jiru wayyaanee waliin wal keessa.Kun hundi qabsoo Oromoo keessatti guddina hagana hin jedhamne fidaniiru.

Karaalee qabsoo itti goonu keessaa kan ani baay’ee sodaadhu nukuffisa jedhee,Qabsoo Online Facebookiiti akkuma Ameerikaan wal nyaachaa jirtu sababa olola Rusiyaa nutis osoo hin beekin wal nyaachaa turre.Wayyaaneen namoota hedduu facebook irraa qabdi kun ammoo namoota nuti baay’ee jaalannus taha ykn hordofnus tahuu danda’a.

Namootni lakkoofsi isaanii baay’een yeroo waa’ee ABO fi KWO darabeedhaan balaaleeffatan argaa turre.Kaan warra WBO’n Eritrea malee hin jiru jedhanii mata duree guyyaa guyyaa dhaan filachuun warra maxxansanii uummata Oromoo wal mormisiisantu jira.

Mata dureen biraa Hoogganni ABO’n Maaf Eritrea dhaa maaf hin bahuu gara bosonaa  warra jedhanii mata duree kanaan uummata Oromoo walnyaachisan hedduu dha.

Silaa Abbaan quuqame deemee ABO gaafachuu danda’a bakka isaan jiranitti.Isa Qubee Afaan Oromoo jijjiiranii san boodas mata duree eenyutu qubee dura uumee jedhanii nama hedduutu irraa tti wal lolaa ture dhugaatti wayyaanootuma bifa lamaan dhihaatuu warri mormii kaasus isaani komentiidhaan ykn maqaa namaa kaasuudhaan.

Hedduun keenya dhiiroo dhiisaa jennaan namu nama hin dhaggeeffatu kanaafuu mataa kiyyaan facebook irraa waggaaf boqodhe yaadaa uummata nagaa dubbisaa ykn share godhaa kan immoo block of irraa godhaan ture.

Harra hoo wanti kun dhaabbachaa jiraa yoo jenne,dhaabbachaa hin jiru wanti inuu caalee dhufe Guyyaa kaleessaa Jawar Mohammed daarektariin OMN fi activistiin Oromoo suuraalee inni farra WBO ykn ABO ti jedhu fuula facebookii isaa irratti akka akeekkachiisaatti maxxanseera,kun fakkeenya olola wayyaaneen Online irratti sagantaa qabsoo Uummata Oromoo laaffisuu irratti hojjachaa jirtu dha.

Kanaafuu maaltu godhamuu qaba waan kana dhaabuuf?  Dhugaan ani siniif himu kun hin dhaabbatu ittuma fufa,kanaafuu Maxxansaa nama qoodu yeroo argitan tarkaanfii walfakkaataa flag godhuudhan nama sana of irraa block godhuu dha.

Wanti hubatamuu qabu namootni yeroo waan garaa keetii dubbatan argita alaabaa Oromoo qabatanii kakachuu danda’a kun amala hattuuti amala basaasaa kanaafuu namni tokko gosa kee taheef osoo qabsoo Oromoo dura dhaabbatuu hin callisin yoo Obbolaa kee tahes,yoo namni sun dhaaba ati jaallattu deeggaree kaan busheessee dhiheessu hin gammadin namni sun dhahannaa Onnee keetiin taphachaa jiraa.

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)