Biyya Ameerikaa magaalaa Las Vegasitti namni 58 ajjeefamani 527 kan tahan immoo madaa’an

Magaala Las Vegas bakka ummanni feztivaala sirbaa irratti hirmaachuuf walitti qabameetti namtichi maqaan isaa Stephen Paddock jedhamu kan umriin waggaa 64 gamoo Mandalay Resort jedhamu keessaa gadi lafatti eegaa rasaasa itti roobsee  booda namoota 58 yoo ajjeesu 527 kan tahan immoo akka madeessee, seenaa ajjeechaa bara dhiyoo kanaa keessaa isaa hamaa  Ameerikaa muudate yommuu tahu namtichis eegaa kana raawwatee booda akka of ajjeesetti  shakkama.

Rifuu irraa kan ka’e namuu wal irra utaalaa fi wal irratti kufaa akka baqatanii jalaa bahan namoonni balaa irraa baraaraman dubbataniiru.Humni addaa yeroo kutaa inni keessa qubatee irraa dhukaasaa turetti yeroo dhufan du’ee akka isa argan himanii ofii isaatiin of ajjeesuu hin oolu jechuun himanii meshaalee gara 23 fi rasaasa kumaatamaan lakkaawwamanis akka kutaa isaattii argan dubbataniiru.wanti nama mamsiise garuu akkamitti akka meeshaa sana hunda galfachuu dandahe dha.

Qawweelee kutaa isaa keessatti argaman keessaa

Duubbeen namichaa yeroo qoratamu nama qunnaamtii amantii fi siyaasa tokkollee qabu akka hin taane fi nama akka malee maallaqaan taphatu akka tahe beekameera garuu dubbiin nama dhibu maaliif akka tarkaanfii kana fudhate dhaa.kanaafuu maqaan kennamuuf -Abbaa qawwee (gun man) jedhanii salphisanii yeroo yaaman nama lubbuu 59 baasee hedduu madeesseef garuu adii wan taheef maqaan hamaan hin bahuuf jechoonni shororkeessaa namoota Islaama tahanirratti qofa kan hojjatu tahuu isaa baraa jirra garuu kuusaa jechootaa irratti hiikkaa addaa tahe hin kaahu namni sodaa nama keessatti uume hundi ykn nagaa booreesse hundi shororkeessaa dha.sababni isaas namoonni sun shororkaawanii turan namni shororkaa uume ammoo shororkeessaa dha.

Gochaa sukkanneessaa  kana kan raawwate kophaa isaa waan taheef maaliif akka tarkananfii kana fudhate baruun hin dandahamne.Qaamoonni na fi poolisiinis homaa dursanii  wanti baran hin jiru.kanaafuu balaa kana oolchuun hin danda’amne.Garuu ammatti wanti barame $100 000 akka filippinsiitti ergee dha,gara eenyuu akka ergames qorataamaa jiraa jedhan qaamni dhimmi ilaalu.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)