Barnoota maallaqa malee Online baradhu

Yeroo waa’ee interneetaa haasoofnu facebook irratti baanee wal arrabsuu fii wal hamachuu hundaa ol ammoo siyaasaan raafamuu asiif achi,bu’aa sagalee uummata Oromoo adduunyaatti dhageessisuuf goonu malee wanti irra guddaan biroo faaydaa kan hin qabnedhaa.

Garuu yoo durba taates dhiira taates interneetiin waan waan gaafatte hundaaf deebii hin dhabu.Suni isa salphaadha,waan akka online dhaan barumsa barachuu yaaddee beektaa? Ani yaadeera,barbaadeen tures akkaataa maallaqa malee waan tokko barachuu danda’u.Irra guddaan isaa maallaqaan tahus asiin gaditti Weebsaayitoota Mata duree barnootaa kumaatamaan lakkaawaman  mallaqa malee dhiheessan jiru.Fuula muraasa irratti wanti sibarbaachisu imeeliidhaan akkaawuntii banachuu qofa.

Yoo barbaadde ammo maallaqa xiqqoo baastee waraqaa ragaatiin eebbifamuu dandeessa,yoo hin feene ammoo barattee ogummaa sana ofii keetii itti fayyadamta.Kanaafuu yaa obboleewwan baraaf barumsatu nama kaasaa baradhaa interneeta barachuu fii waan bu’aa gaarii qabuuf malee itti hin fayyadamin.Asiin gaditti weebsayitii muraasa kaaheen jiraa dubbisuu hin dhiisin.

COURSERA

Courser.org’in Weebsaayitii  Yunivarsitiilee garaagaraatii fii dhaabbattoota  barnoota adda addaatiin waliigaltee godhuudhaan guutuu Adduunyaatiif gargaarsa barnootaa online dhiheessuudhaan beekamu. Courseran mata duree gosa barnootaa hedduu irratti kan hojjetan yoo tahu koorsiin isaan kennan kan yunivarsiiitiilee Adduunyaa guguddaa keessatti kennamaniin kan wal fakkaatudha.

 

Koorsiileen asirratti kennaman maallaqa malee yeroo tahu barattee yoo waraqaa ragaa barbaadde maallaqa xiqqoo baasuudhaan waraqaa ragaa kee harkatti galfachuu dandeessa,garuu yoo waraqaa ragaa hin barbaanne callistee barachuu dandeessa wanti sibarbaabaachisu imeelii keetiin akkawuntii (account banachuu qofa sana booda yeroo barbaaddetti seenuudhaan sagantaa barnoota keetii mana keetii ykn doormii kee ciistee qo’achuu dandeessa.Barnoota barattuun alas yoo yeroo qabaatte silaaftuu barumsi nama hin ajjeesu.

edx

 edx akkuma weebsaayitii asiin olii kana Yunivarsiitiilee guguddaa adduunyaa kanaa waliin wal tahuun sagantaa bal’aa kan kennaidhaa.Yeruma Weebsaayitii kana bantu kam filattee kam akka dhiistu si wallaalchisa sagantaa barnoota gosa hedduu waan dhiheessaniif.Sagantaaleen kennaman kanneen Yunivarsiitiilee keessatti kennamanii  fii biroos nii kennu.Yoo qormaata kee irratti qabxii gaarii fidde maallaqa xiqqoodhaan waraqaa ragaa kee fudhattee CV kee baay’ifachuu dandeessa.Sagantaa isaanii akka lamatti kennu bifa Vidiyoo fii barreeffamaatiin dhiyaata.

Khan Academy

Weebsayitiin kun akkuma weebsaayitoota asiin olii kana sagantaa barnootaa adda addaa  hanga sadarkaa lammaffaa oliitti kan kennan yoo tahu kunis akkuma kaanii maallaqa malee dha.Gosa barnootaa irratti kan hojjatan yeroo tahu gadi fageenyaan barsiisu.Weebsaayitoota baay’ee sagantaa barnootaa kennan keessaa kunis akka gaariitti nama gargaara.

Open culture

Open culture’n akkuma weebsiyitoota asiin olii kana leekchara kumaatamaan lakkaawaman,Vidiyoo fi waraabbii sagalee (podcast) Yunivarsitoota Adduunyaa  garaagaraa irraa kan dhiheessan yeroo tahu.Sagantaaleen (cource) kun Yunivarsitoota biyyoota akka UK ,Australiyaa fi  US magaaloota garaagaraa jiran irraa kan walitti qabanidhaa.Kun ammo barnootaaf ykn qo’annaaf barbaacha interneetii irra osoo hin dhama’in waan hedduu bakkuma tokkoo sa’atii osoo hin gubin barachuu dandeessa hunda irraa.

Udemy

Udemy’n akkuma kanneen asiin olii sagantaa barnoota garaagaraa dhiheessuun beekama garuu kaan irraa wanti adda isa godhu,sagantaa maallaqa malee baratamuu fii maallaqaan baratamu wal keessa makanii oofu.Piroofesaroota fi manneen barnootaa garaagaraa waliin wal tahuun fii weebsaayitoota biraa sagantaa baayyee dhiheessan irraahis bifa salphaa taheen dhiheessu.

Academic Earth

Koorsiilee hedduu manneen barnootaa garaagaraa irraa sassaabuun kan dhiheessan yoo tahu gosa barnootaa hedduu ball’inaan kennuu irratti kan fulleeffatanii dha.Academic Earth koorsiilee isaanii mana barnootaatiinii fii gosa barnootaatiin adda baasanii waan kahaniif waan barbaaddu argachuuf baay’ee salphaadha.

Stanford Online

Barnoota interneetii Yuniversiitii Stanfordiin keennamu yoo barbaadde bakki isaa Stanford online dha.Corsera’n sagantaa Yuniversiitii kana irraa waan dhiheessuuf koorsii hedduun weebsaayitoota biroo irraa argamu.Koorsiileen muraasni iTune yoo barbaachisan hedduu isaa garuu kompitara kee irratti fixuu dandeessa.Stanford Online koorsiilee baay’ee qulqulluu ta’aniif yeroo nama gargaaran garuu matee duree xiqqaa qabu, yeroo warra asiin olitti kaasneen wal dorgomsiisnu.

 

Open Yale

Open Yale’n akkuma Stanford sagantaan barnootaa isaan kennan kanuma isaanii qofa yeroo tahu garuu mata duree hedduu waan dhiheessaniif waan feetu keessaa hin dhabdu.Fuulli isaaniis fayyadamuf baay’ee salphaa dha.Wanti namatti tolu Vidiyoolee leekchara kutaatti kennan waraabuun dhiheessu, kun ammo namni dawwannaadhaan irra siif galuuf baay’ee si garaagaraa.

UC Berkeley Class Central

Fuulli kun akkuma warra armaan oliitti sagantaa bareeda kan dhiheessan yoo tahu sagantaa bal’aa sana hin qaban garuu sagantaa dabalataaf tahu fii leekchara garaagaraa,webcastii fi RSS dhaan sagantaalee filatte akka salphaatti hordofuu dandeessa.

 

MIT OpenCourseWare

Fulli kunis sagantaa barnoota gosaa fi mata duree garaagaraa irratti gadi fageenyaan maallaqa maleen kennu,sagantaa qulqulluu ta’e manneen barnootaa asiin olii kanaan kan wal dorgomsiisuu dandeessu yeroo dhiheessan Leekcharoota fii sagantaa RSS’n raabsuu nii qabu akka salphaan barachuuf.

Carnegie Mellon Open Learning Initiative

Fulli kunis mata duree xixiqqoo fii guguddaa garaagaraa walitti makuudhaan irratti yeroo kennan sagantaalee dhiheessaniif gadi fageenyaa barsiisu.sagantaan isaanii gosa barnootaa adda addaa irraa kaasee hanga Afaan nama barachuu fedhuufis nii argama jechuudha.

Codecademy

Fuulli barumsaa kun kan fulleeffatu Weebsayitii irratti yoo tahu akka koodiitti (code) dhimma bahuun danda’amu barsiisu.Fuulli isaanii sagantaa hordofuuf kan baay’ee namatti toludhaa akkasumas yeroo barsiisan ifatti hojiitti hiikaa shaakalaa waan barattuuf akka salphaatti hubachuu dandeessa.

Code

Fuulli kunis akkuma kan asii olitti kaasne kanaa waa’ee teeknolojii irratti kan xiyyeeffatu dha.Koorsii koodii gadi fageenyaan kennuutti dabalatee ijoolleef illee sagantaa isaanii keessatti bifa ijoolleef toluun nii kennu.Code’in sagantaalee dhiheessan keessaa robotics fi javascript dha,kun ammoo namoota waa’ee koodii barachuuf carraa guddaadha.

LessonPath

LessonPath fayyadamuun baay’ee salphaadha.Sagantaa gosa garaagaraa vidiyoodhaan dhiheessu.mata dureewwan isaan dhiheessan keessaa akka barbaachisummaa isaatti filattee bakka tokkotti walitti qabdee tarreessuun yeroo deebitee dhuftu maal akka barattu siif salphata.

Memrise

Memrise fuula barnoota maallaqa malee kennan keessaa tokko.Wanti kana adda godhu gosa barnootaa afaan hedduu dhiheessuun carraa afaan barachuuf filannoo ajaa’ibaati,dabalataan gosa barnootaa biroo irraatis mata duree hedduu barbaachisa nii kennu.yoo dadhabde ammoo achuma irraa tapha taphachuu dandeessa,kanatu adda isaan godha.

Archive.org

Fuulli kun Kuusaa kitaabaa,movie,software,muziiqaa fi wantoota hedduu biroo kan viidiyoos nii argama.Irraa barachuu malee waraqaa raga hin kennan garuu fuulli deddeebitee irraa barachuuf fuula ajaa’ibaati.

Please follow and like us:

One thought on “Barnoota maallaqa malee Online baradhu

  • October 29, 2017 at 3:15 pm
    Permalink

    Fayyaa tahi yaaboo!

Comments are closed.

Enjoy this blog? Please spread the word :)